Пожарна безопасност

Изготвяне на проекти „Пожарна безопасност“

FISOTEX предлага професионално разработване на проектна част „Пожарна безопасност“ към инвестиционните проекти за строежите.

Какво представлява проектна част „Пожарна безопасност“

Едно от основните изисквания към сградите и съоръженията (строежите) е те да бъдат проектирани и изпълнени в съответствие с изискванията за пожарна безопасност. Именно осигуряване спазването на изискванията за пожарна безопасност в новопроектираните строежи е предмет на проектна част „Пожарна безопасност“. Тази проектна част обобщава цялостната концепция за осигуряване на пожарната безопасност в строежа като съчетава решения свързани с осигуряване устойчивостта на конструкцията при пожар, осигуряване на необходимите условия за безопасно напускане на сградата или съоръжението (евакуация) при пожар, определя необходимостта и техническите характеристики на системите за автоматично пожароизвестяване и пожарогасене, както и на водоснабдителните инсталации осигуряващи вода за гасене, осигурява мерките за безопасността на електрическите и отоплителните инсталации в сградата, определя техническите параметри на системите за отвеждане на дима и топлината. Ето защо качествено разработената концепция в проектна част „Пожарна безопасност“ е основа за високото ниво на пожарна осигуреност на сградата или съоръжението.

Кога една проектна част „Пожарна безопасност“ може да се определи като „качествена“

Проект по част „Пожарна безопасност“ може да бъде определен като „качествен“, когато с него са решени два основни проблема:

  • осигуряване пълното спазване на относимите изисквания за пожарна безопасност към сградата или съоръжението (строежа);
  • прилагането на икономически най-изгодните решения, с които да бъдат спазени изискванията за пожарна безопасност.

Когато проекта по част „Пожарна безопасност“ е разработен в съответствие с горните два принципа, когато възможните технически решения са предварително обсъдени, съгласувани между проектантите и е осигурена тяхната работа в строежа, тогава проекта може да бъде наречен „успешен“ и „качествен“.

Какво дава качествения проект по част „Пожарна безопасност“: